Субота, 30.09.2023, 09:06
Вітаю Вас Гість | RSS

КРЕМІНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ


Меню сайту

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 255

Загальна інформація

 

 

 
 
Комунальний заклад "Кремінський медичний фаховий коледж" є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації, підпорядкований Міністерству освіти і науки  та Міністерству охорони здоров`я України.    

Медичний коледж розташований за адресою: 92900 м.Кремінна, Луганської області, вул. Перемоги, 5. Навчальний заклад заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області і підпорядкований Луганській облдержадмінстрації. Коледж є юридичною особою, має Статут, затверджений відповідно до вимог.   

Історія       

Кремінський медичний фаховий коледж розпочав свою діяльність як училище у 1962 році згідно з наказом МОЗ УРСР за № 396 від 13.07.1962 р. Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 29.05.1997 р. № 526 "Про вдосконалення мережі вищих та професійно-технічних закладів” та наказу  Управління охорони здоров`я Луганської обласної державної адміністрації № 200 від 10.07.1997 року Кремінське медичне училище реорганізовано в філію Лисичанського медичного училища. В 2002 році Кремінській філії  Лисичанського медичного училища повернено початковий статус -  Кремінське медичне училище (Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада за № 1741). Рішенням обласної ради від 23.12.2005 року № 22/36 про перелік об’єктів власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луганської області, які знаходяться в управлінні Луганської обласної ради, Кремінське медичне училище перейменовано в Кремінське обласне медичне училище. Розпорядженням голови Луганської обласної війського-цивільної адміністрації №821 від 07 листопада 2017 р. про перейменування Кремінського обласного медичного училища заклад змінив назву на  "Комунальний заклад «Кремінський медичний коледж»

Профорієнтаційна робота

 

Профорієнтаційна робота з абітурієнтами має різні форми:

- виступи в школах, оголошення в газетах;

- «дні відкритих дверей»,

- виступи по обласному та міському телебаченню, радіо;

- участь у роботі районного центру зайнятості;

- виїзди викладачів, адміністрації в сільські школи прилеглих районів області;

- бесіди викладачів та студентів у лікувально-профілактичних закладах з молодшим персоналом під час виробничої та переддипломної практик;

- участь викладачів у роботі біологічного класу на базі Кремінської школи-гімназії;

- виготовлення та розповсюдження рекламної продукції з необхідною інформацією щодо вступу в училище;

- тематичні виступи агітбригади «Піковіт» в школах району.

Прийом до коледжу здійснювався відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених:

- у 2010 році наказом МОН України від 18.09.2009 р. № 873

- у 2011 році наказом МОН України від 19.10.2010 р. № 961

- у 2012 році наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 р. № 1179, та Правил прийому до Кремінського медичного коледжу Луганської обласної ради, «Положення про приймальну комісію Кремінського медичного коледжу Луганської обласної ради», погодженого з Міністерством освіти і науки14.11.2011 р.

Для організації та проведення прийому наказом директора коледжу в установлений термін створюється приймальна комісія. Під час роботи приймальної комісії всі абітурієнти проходять співбесіди з членами приймальної комісії. Питання про відрахування та поновлення студентів на навчання, надання академічних відпусток вирішується відповідно до діючих нормативно-інструктивних документів. Навчальний заклад співпрацює з роботодавцями, з департаментом охорони здоров'я Луганської облдержадміністрації з питань працевлаштування. Першим робочим місцем, як правило, були забезпечені всі випускники, які навчались за державним замовленням. Студентський парламент підтримує тісний зв'язок з випускниками, щороку планує і проводить зустрічі з ними.

Підготовка спеціалістів

 

Зміст підготовки фахівців за спеціальністю 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа» у Кремінському медичному коледжі визначається системою стандартів вищої освіти - державним стандартом вищої освіти, галузевим стандартом вищої освіти та стандартом вищої освіти вищого навчального закладу. Відповідно до акредитаційних вимог у коледжі є в наявності та затверджені в установленому порядку освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа». З 2015 року згідно акту узгодження переліку спеціальностей , за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « молодший спеціаліст» , змінився перелек галузей знань і спеціальностей: 22 Охорона здоров`я, спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізації « Сестринська справа» та « Лікувальна справа».

Розклад занять забезпечує виконання робочих навчальних планів у повному обсязі. Навчальний час студента не перевищує восьми академічних годин. Тривалість практичних занять з професійних дисциплін - 8 годин, з природничо-наукових дисциплін – 2 години. Згідно з освітньо-професійною програмою і відповідно до навчального плану викладачами технікуму складені робочі навчальні програми з усіх дисциплін. Всі робочі навчальні програми розглянуті на засіданнях циклових комісій і затверджені заступником директора з навчальної роботи. У робочі навчальні плани вносяться зміни і доповнення, які стосуються нових досягнень науки та практичної медицини, втілення нових наукових методів профілактики, діагностики, лікування. Всі навчальні дисципліни забезпечені навчально-методичними комплексами, в які входять розроблені викладачами тексти лекцій, опорні конспекти, плани семінарів, варіанти контрольних робіт, завдання для самостійної роботи, банк тестів для рубіжного та підсумкового контролів, дидактичні матеріали. Активно використовується комп'ютерна контролююча програма для поточного і підсумкового контролю. Самостійна робота студентів визначається в робочій програмі дисципліни і є предметом поточного контролю знань і навичок на семінарських, лабораторних та практичних заняттях. З метою підвищення ефективності самостійної роботи студентів розроблені методичні рекомендації з самостійної роботи студентів.

 

Серед методичних напрацювань викладачів, які розроблені в міжакредитаційний період є такі, що відмічені на обласному конкурсі методичних розробок викладачів медичних коледжів області. Серед них навчальні посібники для підготовки до практичних занять з навчальних дисциплін: «Анатомія і фізіологія», «Педіатрія», «Нервові та психічні хвороби», «Латинська мова з медичною термінологією». Навчально-виховний процес та навчально-методичне забезпечення його на спеціальності 5.12010101 «Лікувальна справа», 5.12010102 «Сестринська справа» та 223 Медсестринство здійснюється трьома предметними (цикловими) комісіями: загальноосвітніх та соціально – економічних дисциплін, природничо-наукових дисциплін та дисциплін професійної і практичної підготовки. Очолюють роботу циклових комісій досвідчені викладачі. Налагоджена співпраця всіх циклових комісій. Методичний кабінет спільно з цикловими комісіями достатньо уваги приділяє організації системи безперервної освіти викладачів, яка досягається через курсову перепідготовку, через роботу над індивідуальними планами, участь у педагогічних семінарах, конференціях, шляхом обміну та поширення досвіду через відкриті заняття, виховні заходи, через методичні журнали та через обласний інформаційно-методичний збірник «Вісті з медичних училищ Луганської області».

 

Тематика, методична спрямованість відкритих занять, виховних заходів, методичних напрацювань викладачів були зумовлені характером загальної методичної проблеми:

- «Саморозвиток, самоактуалізація та самореалізація особистості викладача та студента в умовах гуманізації навчально-виховного процесу (2009 – 2012 н.р.),

- «Сучасні ефективні технології навчання і виховання – запорука підвищення якості підготовки майбутніх фахівців (2012 – 2013 н.р.).

За останній період на базі коледжу було проведено 3 обласних заходи, що дозволило викладачам, які працюють на спеціальності, поділитися досвідом з колегами області з таких проблем:

2009 р. «Формування професійної компетентності викладачів шляхом створення інноваційного середовища в училищі».

2010 р. «Розвиток студентського самоврядування – шлях до удосконалення навчально-виховного процесу».

2012 р. «Проектна технологія у навчально-виховному процесі та її роль у підвищенні якості підготовки майбутніх фахівців».

Стан навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу на спеціальності постійно контролюється директором, заступниками директора, завідуючою практичним навчанням, головами циклових комісій. Результати контролю заслуховуються на засіданнях педагогічної ради, нарадах з участю директора, на засіданнях циклових комісій. За результатами контролю видаються накази по коледжу.

Виховна робота

Виховна робота в Кремінському медичному коледжі є невід'ємною складовою навчально-виховного процесу й здійснюється відповідно до чинного законодавства, нормативних документів з урахуванням сучасних підходів. На відділенні працює студентське самоврядування. Щомісяця проводяться засідання студентського парламенту, на які запрошуються представники студентської ради, старости академічних груп і викладачі. На них розглядаються питання навчання, дисципліни, виконання правил внутрішнього розпорядку коледжу.

Серед студентів фельдшерського відділення ніхто не стоїть на обліку правопорушників і тих, хто вживає наркотики і алкоголь.

Існує розроблена система заохочень здібних, обдарованих студентів та тих, хто бере активну участь у житті коледжу. За звітний період 25 студентів за пропозицією органів студентського самоврядування та педколективу були відмічені Грамотами, 15 осіб отримали грошові премії на суму 4250 грн.

У коледжі навчаються студенти з особливими потребами, пов`язаними зі станом іх здоров`я або соціальним становищем (інваліди, сироти та позбавлені батьківського піклування). Усі вони отримують допомогу згідно з існуючими нормативними документами. Усі студенти, хто потребує житла, забезпечені гуртожитком. Рівень розвитку соціальної сфери коледжу забезпечує нормальні умови роботи, навчання і проживання співробітників і студентів та відповідає сучасним вимогам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пошук
Календар
«  Вересень 2023  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Друзі сайту